ZMIANY W STANDARDZIE ISO/TS 16949 - IATF 16949:2016

 

1 października 2016 roku wydany został standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016. Zastępuje on dotychczasową specyfikację techniczną ISO/TS 16949. Jest to spowodowane zmianami jakie zaistniały w branży motoryzacyjnej oraz wdrożeniem zmian w normie ISO 9001. Standard IATF 16949 nie jest już samodzielną normą, jedynie (a może aż) uzupełnieniem normy ISO 9001 w obszarze motoryzacji.

Organizacja International Automotive Task Force (w skrócie IATF) nadal ściśle współpracuje z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), dlatego nie powinno nikogo dziwić, że napotkacie Państwo w standardzie IATF 16949 odwołanie do wymagań normy ISO 9001:2015.

W standardzie IATF 16949 pojawia się szereg nowych wymagań, które są bezpośrednio związane ze zmianami w normie ISO 9001:2016. Chciałabym się jednak skupić na omówieniu tych wymagań, które dotyczą bezpośrednio standardu. Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się ze zmianami w normie ISO 9001:2015 zapraszam do przeczytania artykułu : Zmiany w normie ISO 9001:2015

 

IATF 16949 definiuje nowe wymagania

Istotnym wymaganiem, jakie zostało zdefiniowane w IATF 16949 jest zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu rozumiane między innymi poprzez:

 • identyfikację wymagań prawnych i innych regulacyjnych,
 • określenie charakterystyk związanych z bezpieczeństwem wyrobu,
 • opracowanie planów reagowania,
 • przekazanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa wyrobu w całym łańcuchu dostaw,
 • identyfikowalności wyrobu przynajmniej do partii produkcyjnej w całym łańcuchu dostaw.

Nowym wymaganiem, które w większości przypadków jest spełnione z racji wielkości organizacji jest określenie i wdrożenie polityki odpowiedzialności biznesu, w tym uwzględniając politykę antykorupcyjną, kodeks postępowania pracowników oraz politykę eskalacji etycznej.

 

Standard narzuca kompetencje audytorów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny systemu powinien przede wszystkim rozumieć podejście procesowe do audytowania w organizacji oraz znać specyficzne wymagania klientów. Ponadto powinien być zaznajomiony z wymaganiami ISO 9001 i IATF 16949 a także z kluczowymi metodami jakości. Ważne jest także przyswojenie zasad planowania, przeprowadzania, raportowania i postępowania z ustaleniami z audytu.

Audytor procesu powinien dodatkowo znać audytowany proces wytrwarzania wraz z analizą ryzyka procesu i planem kontroli. Audytor wyrobu musi przede wszystkim rozumieć wymagania dotyczące audytowanego wyrobu oraz wiedzieć jak stosować właściwe wyposażenie do monitorowania i pomiarów, które jest niezdbędne do przeprowadzenia audytu wyrobu.

Narzucony został także czasookres przeprowadzania audytów wewnętrznych:

 • systemu – wszystkie procesy w czasie 3 lat kalendarzowych
 • procesu – każdy proces wytwarzania w okresie 3 lat kalendarzowych

 

Księga Jakości utrzymana przez IATF 16949

Ciekawym zaganieniem jest to, że norma ISO 9001 odstąpiła od wymagania posiadania Księgi Jakości, jednak standard IATF 16949 nadal utrzymuje to wymaganie.

Księga Jakości może być zarówno w wersji papierowej jak i eletronicznej, jej format i struktura zależy od organizacji, jednak powinna ona zawierać:

 • zakres systemu zarządzania jakością wraz ze szczegółami i uzasadnieniem wszelkich wyłączeń,
 • udokumentowane procesy lub odowłanie się do nich,
 • procesy organizacji wraz z ich sekwencją i powiązaniami,
 • dokument wskazujący usytuowanie specyficznych wymagań klienta w systemie zarządzania jakością.

 

Rozbudowo wymagań dotyczące dostawców

Rozdział ISO/TS 16949:2009 „Zakupy” został teraz nazwany „Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz”. Zmieniła się nie tylko sama nazwa, ale także rozbudowane zostały wymagania.

Dużo większy nacisk kładziony jest na nadzór nad dostawcami – wymaganiem stało się przeprowadzanie audytów drugiej strony w celu oceny ryzyka, monitorowania dostawcy czy rozwoju jego systemu zarządzania jakością.

Standard wymusza także, aby wszystkie mające zastosowania wymagania prawne i regulacyjne oraz charakterystyki specjalne wyrobu/procesu były przekazywane dostawcom w całym łańcuchu dostaw aż do źródła wytwarzania.

Nowością jest także uwzględnienie wymagań dla oprogramowania związanego z wyrobem dla motoryzacji lub wyrobem z wbudowanym oprogramowaniem.

 

Ważność certyfikatu ISO/TS 16949:2009

Wszystkie certyfikaty ISO/TS 16949:2009 wygasają z dniem 14.09.2018. Do tego czasu firmy muszą być certyfikowane zgodnie z wymaganiami IATF 16949:2016. Należy jednak pamiętać, że wszystkie audytu po 01.10.2017 powinny być prowadzone wg IATF 16949:2016. Dotyczy to audytów wstępnych, nadzoru re-certyfikacji i przejścia.

Czasu na dostosowanie do nowych wymagań IATF 16949:2016 jest stosunkowo niewiele, dlatego jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z mojej pomocy, serdecznie zapraszam do współpracy.

Joanna Kucharska-Cichoń